Skip to content Skip to footer
гр. София, бул. "Свети Наум" № 55
office@advokatyordanov.com

Политика на адвокат Богомил Йорданов за защита на личните данни, наричан за краткост по-долу „адвоката“

Адвокат Богомил Йорданов обработва лични данни като администратор на лични данни и като обработващ лични данни.

Това се извършва при спазването на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, по-долу наричан GDPR), както и при спазване на Закона за защита на личните данни.
За да спазим най-строгите стандарти и да запазим Вашите права при обработването на лични данни във възможно най-висока степен, ние имаме строги вътрешни правила и спазваме регламентираните от закона процедури за това. Настоящата политика има за цел да разясни основните въпроси, свързани с обработването на личните данни – с каква цел се обработват те, какви данни се обработват и за какъв срок. От тук можете да разберете как можете да се свържете с нас и кас да потърсите защита на Вашите лични данни.
Ако имате въпроси, на които не можете да намерите отговор, можете да се свържете с нас по посочените по-долу начини.
Кои сме ние?
Адвокат Богомил Йорданов е адвокат, вписан в Софийска Адвокатска Колегия с личен № № 1200715410, и със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, бул. “Свети Наум” № 55, както и вписаните към него адвокатски сътрудници.
Как можете да се свържете с нас?
Има много и най-различни начини да се свържете с нас. От Вас зависи кой начин ще изберете.
Можете да ни пишете на имейл: office@advokatyordanov.com
Можете да ни се обадите на телефони:
0890399993 – адв. Богомил Йорданов;
Можете да се свържете с нас и да си уговорите среща в нашия офис на адрес: гр. София 1164, бул. “Свети Наум” № 55.
Нашият уебсайт е https://advokatyordanov.com
Какво са личните данни?
Адвокатът е длъжен да пази в тайна всяка информация, която му става известна във връзка с извършването на неговата дейност. При това ние прилагаме високи стандарти за защита на конфиденциалността на информацията. За да можем да осъществяваме дейността си, ние обработваме лични данни, които могат да включват и чувствителна информация – като здравословно състояние, биометрични данни, информация за присъди и др.
„Лични данни” означава всяка информация за иденгифицирането на физическо лице, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. Лични данни са например Вашите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, телефон, имейл и други данни, които могат да послужат за идентификацията на физическо лице.
Не са лични данни наименованието на юридическите лица, техните идентификационни кодове, информацията за контакт с тях – адрес, имейл, телефон и др.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни
Всяко физическо и юридическо лице има право на защита пред всеки държавен орган, пред органите на местното самоуправление, пред други физически и юридически лица.
Правото на защита е уредено в международни договори, в правото на Европейския съюз, в Конституцията и законодателството на Република България.
Адвокат Богомил Йорданов и негови сътрудници, имаме призванието и мисията да Ви помагаме да упражните правото си на защита, да се справите с различните предвидени в закона процедури при най-различни житейски ситуации. При осъществяване на защитата и извършването на нашата дейност, ние обработваме личните данни на:
нашите клиенти и на лицата, които са отправили запитване, както и на лицата, които ги представляват;
на трети лица;
на нашите контрагенти;

на нашите работници и служители, както и на лицата, които кандидатстват при нас за стаж или работа;
посетителите на нашия сайт и
лицата, които са се абонирали да получават нашия електронен бюлетин.
Обработване на личните данни на клиенти, лица, които са отправили запитване и лица, които ги представляват
Клиент е всяко лице, което е сключило договор с адвоката и му е възложило осъществяването на правна защита и съдействие.
По същия начин, както личните данни на клиентите, се обработват и личните данни на лицата, които отправят запитване по телефона или по имейла, които уговарят среща в нашия офис и др.
Във връзка с горното, ние обработваме личните данни не само на нашите клиенти или на лицата, които са отправили запитване, но и на лицата, които ги представляват като пълномощници, управители, изпълнителни директори, прокуристи и др.
Какви данни се събират за клиентите и лицата, които са отправили запитване, както и за лицата, които ги представляват?
Обемът на събираните данни зависи от конкретното възлагане или запитване. Ние събираме информацията, която е необходима, за да можем да окажем необходимата защита и съдействие. Събираната информация може да включва освен Вашето име, адрес, телефон, имейл, също и чувствителна информация като здравословно състояние, информация за присъди, биометрични данни и др.
Как събираме лични данни за клиенти и лица, отправили запитване и за техните представители?
Нашите клиенти, лицата, отправили запитване, както и лицата, които ги представляват, пряко ни предоставят личните си данни, включително и чрез документите, които ни се предоставят. Освен това, във връзка с възложените ни случаи, можем да получим лични данни и от трети лица, включително от държавни органи, от органи на местното самоуправление, от физически и юридически лица и др.

С каква цел обработваме личните данни на клиенти и лица, отправили запитване и за техните представители?
Адвокатът и неговите адвокатски сътрудници обработват личните данни на клиентите си, за да изпълнят договорните си задължения по сключените договори за предоставяне на правна защита и съдействие.
Адвокатът обработва личните данни на лицата, които са отправили запитване, с цел сключване на договори за правна защита и съдействие. От моментът на отправяне на договора, са налице преддоговорни отношения, във връзка с които адвокатът обработва лични данни.
С цел сключването на договор и/или изпълнението на договорните задължения се обработват и личните данни на лицата, които представляват нашите клиенти или лицата, отправили запитване.
На какво основание се обработват личните данни на клиентите и на лицата, отправили запитване, както и на техните представители?
Основанието за обработване на личните данни са съществуващите преддоговорни отношения или за изпълнение на сключените с нас договори. Основанието за обработване на личните данни може да бъде изпълнението на законово задължение. По изключение основание за обработването на лични данни може да бъде легитимният интерес на адвоката.
На кого се предоставят личните данни на клиентите и на лицата, отправили запитване, както и на техните представители?
Личните данни на клиентите се предоставят на лицето, извръшващо счетоводното обслужване на дружеството, за изпълнение на задълженията на адвоката по данъчното, счетоводното, финансовото и др. видове законодателство. Достъп до личните данни на клиентите може да получи и лицето, извършващо системната поддръжка на компютрите и базата данни на адвоката. Достъп до личните данни на клиентите може да бъде предоставен и на други лица при изпълнение задълженията на адвоката по сключените договори или при изпълнение на задължения в закон.
Извън посочените по-горе случаи, адвокатът няма намерение да предава личните Ви данни на трети лица.
За какъв срок се съхраняват личните данни на клиентите, на лицата, отправили запитване и на лицата, които и представляват?

На основание чл. 12 от Закона за счетоводството, за целите на изпълнението на законови задължения на адвоката по данъчното и счетоводното законодателство, личните данни на клиентите, лицата, отправили запитване и на техните представители, се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетната година, следваща отчетната година, през която задължението е станало изискуемо.
Останалите документи, данни и информация, съхранението на които не е необходимо за изпълнението на данъчни и счетоводни задължения, се съхраняват за срок от 5 години, на основание чл. 47 от Закона за адвокатурата, освен ако в законодателството не е определен друг срок.
Обработване на личните данни на трети лица
Във връзка с изпълнение на своята дейност, във връзка с наличието на преддоговорни отношения или в изпълнение на сключени договори, както и във връзка с изпълнение на законови задължения, адвокатът обработва личните данни и на трети лица, както и на лицата, които ги представляват като пълномощници, управители, изпълнителни директори, прокуристи и др.
Какви данни се събират за третите лица?
Обемът на събираните данни зависи от конкретното възлагане или запитване. Ние събираме информацията, която е необходима, за да можем да окажем необходимата защита и съдействие. Събираната информация може да включва освен име, адрес, телефон, имейл, също и чувствителна информация като здравословно състояние, информация за присъди, биометрични данни и др.
Как събираме лични данни за трети лица?
Нашите клиенти, лицата, отправили запитване, както и лицата, които ги представляват, пряко ни предоставят личните данни, включително и чрез документите, които ни се предоставят. Освен това, във връзка с възложените ни случаи, можем да получим лични данни и от трети лица, включително от държавни органи, от органи на местното самоуправление, от физически и юридически лица и др.
С каква цел обработваме личните данни на трети лица?
Адвокатът обработва личните данни на трети лица или на техните представители с цел защитата на легитимния интерес на своите клиенти или на лицата, отправили запитване, във връзка с преддоговорни отношения или за да изпълни договорните си задължения по сключените договори за предоставяне на правна защита и съдействие.
На какво основание се обработват личните данни на третите лица, както и на техните представители?
Основанието за обработване на личните данни са съществуващите преддоговорни отношения или за изпълнение на сключените с нас договори. Основанието за обработване на личните данни може да бъде изпълнението на законово задължение. По изключение основание за обработването на лични данни може да бъде легитимният интерес на адвоката.
На кого се предоставят личните данни на третите лица, както и на техните представители?
Личните данни на третите лица и на техните представители се предоставят на други трети лица, при изпълнение на сключените договори за правна защита и съдействие – нотариуси, органи на съдебната власт, пред органите на изпълнителната власт, включително министерства, комисии, агенции, или на други физически и/или юридически лица, във връзка с възложената ни защита. Достъп до личните данни на третите лица и техните представители може да получи и лицето, извършващо системната поддръжка на компютрите и базата данни на адвоката. Достъп до личните данни на третите лица и техните представители може да бъде предоставен и на други лица при изпълнение задълженията на адвоката по сключените договори или при изпълнение на задължения в закон.
За какъв срок се съхраняват личните данни на третите лица и на лицата, които и представляват?
На основание чл. 47 от Закона за адвокатурата, личните данни на трети лица и на техните представители се съхраняват за срок от 5 години, освен ако в законодателството не е определен друг срок.
Обработване на личните данни на контрагенти и лица, които ги представляват
Контрагентите ни са лицата, с които при осъществяване на своята дейност, адвоката влиза в договорни отношения, без да му се възлага правна защита и съдействие.
Във връзка с горното, ние обработваме личните данни не само на нашите контрагенти, но и на лицата, които ги представляват като пълномощници, управители, изпълнителни директори, прокуристи и др.

Какви данни се събират за контрагентите и за лицата, които ги представляват?
В тези случаи събираме обикновените лични данни, които са необходими за изпълнение на сключените договори и за изпълнение на задълженията ни по закон.
Как събираме лични данни за контрагентите и за техните представители?
Нашите контрагенти, както и лицата, които ги представляват, пряко ни предоставят личните си данни. Възможно е да получим информация и от публични регистри или държавни органи. При сключването на договорите може да се използват платформи в Интернет и/или информация и данни от кореспонденция, включително електронна.
С каква цел обработваме личните данни на контрагентите си и на техните представители?
Адвокатът обработва личните данни на контрагентите си, за да сключи договори или да изпълни договорните си задължения по вече сключени договори, както и за изпълнение на задължения, предвидени в закон.
На какво основание се обработват личните данни на контрагентите ни, както и на техните представители?
Основанието за обработване на личните данни са съществуващите преддоговорни отношения, целящи сключването на договор или за изпълнение на сключените с нас договори. Основанието за обработване на личните данни може да бъде изпълнението на законово задължение. По изключение основание за обработването на лични данни може да бъде легитимният интерес на адвоката.
На кого се предоставят личните данни на контрагентите, както и на техните представители?
Личните данни на контрагентите и техните предстамители се предоставят на лицето, извръшващо счетоводното обслужване на дружеството, за изпълнение на задълженията на адвоката по данъчното, счетоводното, финансовото и др. видове законодателство. Достъп до личните данни на контрагентите и техните представители може да получи и лицето, извършващо системната поддръжка на компютрите и базата данни на адвоката. Достъп до личните данни на клиентите може да бъде предоставен и на други лица при изпълнение задълженията на адвоката по сключените договори (например банки, куриерски фирми, пощи) или при изпълнение на задължения в закон (НАП) и др.
За какъв срок се съхраняват личните данни на контрагентите и на лицата, които и представляват?
На основание чл. 12 от Закона за счетоводството, за целите на изпълнението на законови задължения на адвоката по данъчното и счетоводното законодателство, личните данни на контрагентите и на техните представители, се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетната година, следваща отчетната година, през която задължението е станало изискуемо.
Посетители на сайта
Адвокатът не събира лични данни от посетителите на сайта, които да позволяват тяхната индивидуализация. За да се запознаете с информацията, която се събира от посетителите на сайта, можете да се запознаете с нашата Политика за бисквитките.
Обработване на лични данни на кандидати за работа/стаж
Кандидатите за работа/стаж изпращат документи, съдържащи лични данни. Тези лични данни се обработват съгласно Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.
Какви данни се събират за кандидатите за работа/стаж?
Събират се и се обработват единствено такива лични данни, които позволяват индивидуализация на лицето и за преценка на професионалната му квалификация, която е необходима за включването му в нашия екип.
Как събираме лични данни за кандидати за работа/стаж?
Лицата, които подават документи за работа/стаж, сами изпращат документи, съдържащи личните им данни – автобиографии, дипломи, сертификати, удостоверения за преминати обучения и др.
С каква цел обработваме личните данни на кандидатите за работа/стаж?
Адвокатът обработва личните данни на кандидатите за работа/стаж единствено с цел подбор на персонал, управление на човешкия ресурс, финансово-счетоводни цели и общия и на двете страни стремеж за сключване на договор.
На какво основание се обработват личните данни на кандидатите за работа/стаж?

Основанието за обработване на личните данни са преддоговорни отношения с цел сключване на договор за работа/стаж и изпълнението на сключени такива договори, както и изпълненията на задължения на адвоката, предвидени в закон.
На кого се предоставят личните данни на кандидатите за работа/стаж?
Достъп до личните данни на кандидатите за работа/стаж може да получи лицето, което пддържа копютрите и базата данни на адвоката. При сключване на договор, личните данни се предоставят на лицето, извършващо счетоводното обслужване на адвоката, както и на комтентните органи при изпълнение на данъчни, счетоводни, осигурителни и други предвидени в закон задължения на адвоката.
За какъв срок се съхраняват личните данни на кандидатите за работа/стаж?
Когато не е сключен договор, предоставените лични данни се съхраняват за срок от 6 месеца след приключване на процедурата за подбор.
Ако е сключен договор, предоставените лични данни се съхраняват в предвидените от законодателството срокове след прекратяването му.
Обработване на личните данни на лица, които са се абонирали да получават нашия електронен бюлетин
Какви данни се събират от лицата, които са се абонирали да получават нашия електронен бюлетин?
При абониране за електронен бюлетин Вие ни предоставяте Вашия имейл. Допълнително можете да ни предоставите Вашите имена, адрес и телефон.
Как събираме лични данни за лицата, които са се абонирали да получават нашия електронен бюлетин?
Лицата, които се абонират, сами ни предоставят личните си данни, като изразяват желанието си да получават нашия електронен бюлетин.
С каква цел обработваме личните данни на лицата, които са се абонирали да получават нашия електронен бюлетин?
Адвокатът обработва личните данни на тези лица единствено, за да предостави поисканата от тях информация и с цел подобряване на предоставяните правни услуги.
На какво основание се обработват личните данни на лицата, които са се абонирали за получаването на електронния бюлетин?

Основанието за обработване на личните данни в случая е съгласието на саите лица.
На кого се предоставят личните данни на лицата, които са се абонирали да получават електронния бюлетин?
Достъп до личните даннни на тези лица може да получи лицето, което извършва поддръжката на компютрите и на базата данни на адвоката. Достъп до тези данни може да бъде предоставен и при изпълнение на задължения по закон.
За какъв срок се съхраняват личните данни на лицата, които са се абонирали да получават електронния бюлетин?
Данните се съхраняват за срока, в който лицата са се абонирали. При прекратяване на абонамента личните им данни не се обработват и не се съраняват, освен за изпълнение на задължение по закон.
Как лицата, които са се абонирали за електронния бюлетин, могат да оттеглят съгласието си?
Това може да стане по предпочитания от Вас начин:
при използване на формата за това на сайта на адвоката;
при изпращане на имейл на office@advokatyordanov.com
с изпращане на писмо със свободен текст по пощата с обратна разписка на адреса на адвокатa
с подаване на писмо със свободен текст на място в кантората на адвокатa или
с попълнена бланка за отказ в кантората на адвокатa
Права на субектите на данни
По всяко време, докато обработваме Вашите лични данни, вие имате право на следното:
Право на достъп
Какво представлява правото на достъп?
Вие можете да поискате информация дали се обработват Ваши лични данни, какви лични данни се обработват, по какъв начин, на какво основание, за какъв срок и ще бъдат ли предоставени на трети лица.
Може ли да Ви бъде отказана информация?
Можете да получите отказ при явно необосновано искане или ако по този начин ще се засегнат правата и свободите на трето лице. Отказ можете да получите и при изпълнението на други законови задължения на адвокатa.

Какво може да се случи в резултат на Вашето искане?
Може да Ви бъде предоставена поисканата от Вас информация.
Ако са налице предвидените в закона основания за отказ, информацията няма да Ви бъде предоставена. Тогава ще получите отказ, в който ще е посочено на какво основание не Ви се предоставя информация.
Право на коригиране на лични данни
Какво представлява това право?
Това означава, че ако Вашите лични данни са неточни или са се променили, можете да поискате те да бъдат коригирани. Можете да поискате и Вашите лични данни да бъдат допълнени.
Как можете да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани?
Можете да направите искане за това, като подадете молба свободен текст, като използвате формата за това от сайта на адвокатa или като ни пишете по имейл office@advokatyordanov.com
В молбата или заявлението си за коригиране на лични данни е необходимо да посочите точно кои лични данни и по какъв начин искате да бъдат коригирани. Необходимо е и да приложите необходимите доказателства за това, когато има такива.
Какво може да се случи в резултат на Вашето искане?
Ако са налице основания за коригиране на личните Ви данни, те ще бъдат коригирани.
Ако е налице основание за отказ, ще получите отказ, в който е посочено неговото основание.
Право на изтриване на лични данни
Какво представлява това право?
Това право е известно и като правото да бъдеш забравен. Това означава, че след като Вашите лични данни няма да са необходими повече за целите, за които са били предоставени, имате правото да поискате те да бъдат изтрити.
Кога можете да поискате изтриване на Вашите лични данни?
Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, ако те се обработват на основание предоставено от Вас съгласие, което Вие оттегляте и ако смятате, че обработването им е незаконосъобразно.
Може ли да Ви бъде отказано изтриването на Вашите лични данни?
Може да получите отказ за изтриването на личните Ви данни, ако:
те се обработват на основание, предвидено в закон;
при наличието на основание от обществен интерес;
личните Ви данни се обработват за защитата на законни интереси и удовлетворяването на легитимни претенции;
личните Ви данни се обработват за целите, за които са били събрани;
ако те се обработват за статистически, научни, изследователски и други цели;
ако искането Ви е явно необосновано.
Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.
Какво може да се случи в резултат на Вашето искане?
Ако искането Ви бъде удовлетворено, Вашите лични данни ще бъдат изтрити.
Ако Ви бъде отказано, ще получите отказ с посочено в него основание за това.
Право на ограничаване на обработването на личните данни
Какво представлява това право?
Вие имате правото да поискате обработването на Вашите лични данни да бъде ограничено. Например можете да поискате те да бъдат съхранявани с оглед бъдещи взаимоотношения, без да бъдат обработвани по друг начин.
Как ще бъдат обработвани Вашите лични данни при упражняване на правото на ограничаване?
В такъв случаи Вашите лични данни могат да бъдат:
съхранявани;
използвани за защитата и опражняването на правни претенции;
използвани за защитата на важен обществен интерес или предвидено в закона задължение.
Може ли да Ви бъде отказано ограничаването на обработването на Вашите лични данни?
Ако искането Ви бъде удовлетворено, обработването на Вашите лични данни ще бъде ограничено.
Ако Ви бъде отказано, ще получите отказ с посочено в него основание за това.
Право на оттегляне на съгласие
Какво представлява това право?
Ако сте предоставили съгласие за обработването на лични данни за определени цели, имате право да оттеглите това съгласие.
Как можете да упражните правото на оттегляне?
Това може да стане по предпочитания от Вас начин:
при използване на формата за това на сайта на адвокатa
при изпращане на имейл на office@advokatyordanov.com
с изпращане на писмо със свободен текст по пощата с обратна разписка на адреса на адвокатa
с подаване на писмо със свободен текст на място в кантората на адвокатa или
с попълнена бланка за отказ в кантората на адвокатa
Може ли да Ви бъде отказано удовлетворяването на Вашето искане?
Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните данни, предоставени на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването на тези данни въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.
Може да Ви бъде отказано удовлетворяване на Вашето искане, ако личните Ви данни се обработват:
на основание, предвидено в закон;
за защитата на обществен интерес;
за защитата на правни претенции;
в изпълнение на задължение, предвидено в закон и др.
Какво може да се случи в резултат на Вашето искане?
Ако искането Ви е основателно, Вашите лични данни няма да бъдат обработвани.
Ако искането Ви е неоснователно, ще получите отказ, в който ще има посочено основание за постановяването му.
Право на преносимост на личните данни
Какво представлява това право?
Можете да поискате личните Ви данни да Ви бъдат предоставени във формат, позволяващ машинно четене и да ги прехвърлите или да поискате ние да ги прехвърлим на друг администратор. Имате правото да поискате личните Ви данни да Ви бъдат предоставени на хартиен носител или на електронен носител в стандартен файлов формат (.pdf, .doc).
Може ли да Ви бъде отказано удовлетворяването на Вашето искане?
Вашето искане може да бъде удовлетворено, когато личните данни са предоставени с Ваше съгласие, когато те се обработват въз основа на договор и когато има техническата възможност за това.
Какво може да се случи в резултат на Вашето искане?
Ако искането Ви е удовлетворено, Вашите лични данни няма да бъдат обработвани от нас, освен за изпълнението на задължения, предвидени в закон. Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес. Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.
Право на възражение срещу обработването на личните данни
Какво представлява това право?
Можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за определени цели.
Може ли да Ви бъде отказано удовлетворяването на Вашето искане?
Можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато те са предоставени от Вас, с Ваше съгласие, както и когато те се обработват за статистически цели или за научни изследвания.
Какво може да се случи в резултат на Вашето искане?
Ако искането Ви е удовлетворено, Вашите лични данни няма да бъдат обработвани от нас, освен за изпълнението на задължения, предвидени в закон. Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.
Как можете да упражните правата си?
Как се упражняват правата?
За упражняването на всяко от посочените по-горе права, можете да подадете писмено искане до адвокатa
Как се подава искането?
Искането се подава, като използвате съответната форма за това или като подадете молба в свободен текст.
Къде да намерите молба или заявление, за да упражните правата си?
Формите се намират на сайта на адвокатa – https://advokatyordanov.com, както и в кантората на адвоката, на адрес: гр. София 1164, бул. „Свети Наум“ № 55
Можете да подадете и молба в свободен текст.
Какво трябва да бъде написано в молбата в свободен текст и какво се прилага?
Необходимо е да посочите Вашите имена и адрес, възможност за контакт по имейл, телефон, какво е Вашето искане, как предпочитате да се свържем с Вас, дата и подпис.
Ако действате като пълномощник, е необходимо да приложите и пълномощното си.
Ако разполагате с доказателства в подкрепа на искането си, е необходимо да ги приложите към молбата.
Къде да подадете искането или молбата си:
Това може да стане по предпочитания от Вас начин:
при използване на формата за това на сайта на адвокатa
при изпращане на имейл на office@lexgroup.bg;
с изпращане на писмо със свободен текст по пощата с обратна разписка на адреса на адвокатa
с подаване на писмо със свободен текст на място в кантората на адвоката или
с попълнена бланка в кантората на адвоката на адрес: гр. София 1164, бул. “Свети Наум” № 55.
Как ще разберете за резултата от искането или молбата си?
Ние ще Ви изпратим отговор на посочения от Вас имейл или адрес.
Възможно ли е да Ви бъдат поискани допълнителни документи или данни?
С оглед защитата на права и предотвратяването на злоупотреби, както и за изясняването на ситуацията, е възможно да Ви бъдат поискани допълнителни данни и/или документи.
Кога ще получите отговор?
Стремим се да изпращаме отговор бързо, но с оглед на конкретната ситуация, можете да получите отговор в рамките на един месец, считано от подаването на последния документ.
Какво можете да направите, ако не сте доволни от получения отговор?
Ако не сте доволни от полуучения отговор и ако считате, че са нарушени правата Ви, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Комисията ще разгледа Вашето оплакване и ще се произнесе с решение, което тя ще Ви изпрати.
Ако не сте доволни от решението на Комисията, имате право да го обжалвате пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Отделно от горното, имате правото да потърсите защита на правата си пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Не можете да сезирате съда, когато има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.