Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Интелектуална собственост

Част от адвокатските услуги, които предлагам в областта на интелектуалната собственост:

 • Осигуряване защита на авторското право и сродните му права, включително авторското право върху компютърни програми, бази данни, графични оформления, музикални и други защитени от закона произведения, художествени или от сферата на науката и техниката
 • Осигуряване защита на търговски марки, промишлени дизайни, изобретения, полезни модели и домейни, лични данни
 • Проучване на търговски марки и дали подлежат на регистрация (регистрабилност) в национален, европейски и международен план
 • Осигуряване регистрация и подновяване на регистрация на търговски марки и промишлени дизайни в Патентното ведомство на България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)
 • Пълно обслужване по казуси в сферата на индустриалната собственост, включително и представителство в опозиционни производства и производства за заличаване на марки, патенти и дизайни
 • Изготвяне на становища, анализи и препоръки, както и уреждане на спорове в тази област
 • Консултиране, договаряне и представителство при преговори, касаещи авторски права
 • Изготвяне, изменение, прекратяване, изпълнение и неизпълнение на договори за създаване и/или използване на обекти на интелектуална собственост, договор за отстъпване на авторското право върху произведение на юридически и физически лица
 • Договори за уреждане на авторски и други права между възложители и разработчици на авторски произведения, както и продуцентски договори
 • Съдействие при планиране и преговори за сключване на лицензионни договори, договори за прехвърляне на права върху обекти на индустриална собственост и т.н.
 • Проучване, консултиране и проверка за законосъобразност на нелоялна конкуренция
 • Представителство и помощ при преговори с доставчици и потребители на защитено съдържание, например относно сделки за закупуване и продажба на филмово, музикално и софтуерно съдържание, независими студиа, а също и с големи потребители на съдържание като телевизионни оператори и телекоми
 • Представителство пред компетентните държавни органи, организациите за колективно управление на авторски права и др. (Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията)
 • Представителство пред Министерство на културата и Организациите за колективно управление на права
 • Процесуално представителство по съдебни спорове относно нарушение на авторски права и търговски тайни, нелоялна конкуренция, конфликти между фирмени наименования и подобни; процесуално представителство пред Патентно ведомство, административни съдилища и Върховен административен съд