Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Банково право

Част от адвокатските услуги, които предлагам в областта на банковото право:

  • Правни консултации при сключване на договор за кредит с банки или други финансови институции
  • Обезпечаване на договор за кредит с недвижим имот, движими вещи или поръчителство
  • Правно съдействие при предсрочна изискуемост на задължения по договор за банков кредит и съдебното им реализиране
  • Атакуване пред съда на неравноправни клаузи в договори за банков кредит
  • Правна защита по дела срещу банки при неправомерно едностранно увеличаване на лихва по договор за кредит
  • Защита при друга неправомерна промяна на условия по потребителски или ипотечен договор за кредит