Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Трудово право

Част от адвокатските услуги, които предлагам в областта на трудовото право:

• Консултация по трудово-правни спорове, представителство на работодателя, защита правата на работника и служителя. Сключване, действие и прекратяване на трудов договор, осигурителни права, отпуск, обезщетения. Основания за прекратяване на трудовия договор с и без предизвестие;
• Изготвяне на трудови договори – със срок за изпитване, срочни, безсрочни, изготвяне на правилници за вътрешния трудов ред, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, предизвестия, длъжностни характеристики и др.;
• Процесуално представителство и защита по трудови дела на работодател или работник/служител;
• Оспорване по съдебен ред на заповеди за дисциплинарно наказание, за незаконно уволнение, претендиране заплащане на обезщетения и възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и т. н.
• Консултации и подготовка на процедура за ангажиране на дисциплинарни и имуществена отговорност. Провеждане на производства за налагане на дисциплинарни наказания, включително и уволнение, защита в тези производства. Осъществяване на подбор при съкращения и уволнения на работници и служители и др.
• Абонаментно правно обслужване на работодатели.