Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Вещно право

Част от адвокатските услуги, които предлагам в областта вещното право:

 • Проучване на недвижими имоти и даване на правни становища по сделки с тях
 • Подготовка на документи за сключване на договор за строителство/предварителен договор с фирмата-предприемач или с потенциален купувач
 • Консултации и становища на вече изготвен и предложен от строителната фирма договор
 • Учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути
 • Съдействие при процедурата по обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност
 • Анализ и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот
 • Съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението
 • Правна помощ при купуване или продаване на недвижими имоти чрез агенция, директно от инвеститора
 • Проверка на имотна история при покупка на зелено
 • Представителство пред банки, при изготвяне и подписване на ипотечни договори
 • Консултации относно сключване, тълкуване, изпълнение и неизпълнение на различни видове договори с предмет недвижими имоти
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори, неизпълнение на договори – последици,представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на договори
 • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна
 • Договори за прехвърляне на собственост срещу задължение за гледане и издръжка;